tel: 0617557477 e-mail: coaelecsoft@outlook.com

Kako da kreirate sajt sa Yii2 frejmvorkom u nekoliko jednostavnih koraka.

Korak po korak

Ukoliko nemamo Composer instaliran na svom kompjuteru prvo to uradimo. Na sledećem linku otiđite na sajt i skinite Composer.

Pokrenite skinutu  exe datoteku i pratite čarobnjaka.

Kad je Composer instaliran potrebno je instalirati dodatak, neophodan za instaliranje Yii2 frejmovrka. U cmd kucamo sledeće:

composer global require "fxp/composer-asset-plugin:~1.1.1"

Kada je instalacija ovog plagina gotova, pozicioniramo se u putanju gde ćemo instalirati naš projekat. U našem slučaju to je:

C:\xampp\htdocs>

Zatim kucamo sledeće:

C:\xampp\htdocs>composer create-project --prefer-dist yiisoft/yii2-app-advanced ime_naseg_projekta

I pritisnemo enter.

Ako smo sve do sada uradili kako treba instalacija bi trebala da bude pokrenuta i da krene sa ispisivanjem sledećeg teksta:

Installing yiisoft/yii2-app-advanced (2.0.7)
 - Installing yiisoft/yii2-app-advanced (2.0.7)
  Loading from cache

Created project in ime_naseg_projekta
Loading composer repositories with package information
Updating dependencies (including require-dev)

Sledeće što treba da uradimo je da incijalizujemo projekat. To radimo na sledeći način. Prvo se pozicijoniramo u putanju projekta kucajući:

C:\xampp\htdocs>cd ime_naseg_projekta

C:\xampp\htdocs\ime_naseg_projekta>

A zatim kucamo:

C:\xampp\htdocs\ime_naseg_projekta>php init

I pritisnite Enter. Sada ćete videti sledeće:

Yii Application Initialization Tool v1.0

Which environment do you want the application to be initialized in?

 [0] Development
 [1] Production

 Your choice [0-1, or "q" to quit] 0

Izabaeremo od ponuđenog. U našem slučaju to je nula. Posle toga ponovoće nas pitati da potvrdimo incijalizaciju.

 Initialize the application under 'Development' environment? [yes|no] yes

Kada kucamo yes ili samo incijalno y, instalacija će da se nastavi i cmd će da izlista sledeći tekst:

 Start initialization ...

  generate backend/config/main-local.php
  generate backend/config/params-local.php
  generate backend/web/index-test.php
  generate backend/web/index.php
  generate common/config/main-local.php
  generate common/config/params-local.php
  generate console/config/main-local.php
  generate console/config/params-local.php
  generate frontend/config/main-local.php
  generate frontend/config/params-local.php
  generate frontend/web/index-test.php
  generate frontend/web/index.php
  generate yii
  generate cookie validation key in backend/config/main-local.php
  generate cookie validation key in frontend/config/main-local.php
   chmod 0777 backend/runtime
   chmod 0777 backend/web/assets
   chmod 0777 frontend/runtime
   chmod 0777 frontend/web/assets
   chmod 0755 yii
   chmod 0755 tests/codeception/bin/yii

 ... initialization completed.

C:\xampp\htdocs\ime_naseg_projekta>

Projekat je instaliran i incijalizovan i u adresnom baru kucamo sledeće:

http://localhost/ime_naseg_projekta/frontend/web/

Vaš server treba da pokrene sajt kao na sledećoj slici.

ČESTITAMO! Kreirali ste Yii2 frejmwork projekat!

Izvor: Yiiframework